องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ พนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ, poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานสาวนตำบล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารสา่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งให้พนักงานพ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ที่34/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศ อบต. กุดค้า เรื่อง การกำหนดการปฏิบัติราชการ จำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file การคัดเลือกและสรรหาบุคลากรสายงานปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรสายงานบริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศ อบค.กุดค้า พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้าผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น,ดีมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศ อบต.กุดค้า เรื่อง พนักงานส่วนตำ,ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ที่ 166/2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ที่ 55/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน ตำแหน่งครู ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ที่ 13/2565 เรื่อง การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสลการณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ที่ 698/2564 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณคุณสมบัติและแบบประเมินผลงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2