ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะมูลฝอย) ขนาด ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง