ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบต.กุดค้า ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง