ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรังในพื้นที่บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายนานายนิรันดร พลทะศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง