ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรังภายในพื้นที่บ้านกุดค้า หมูที่ ๑๐ (สายหนองหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง