ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ จัดซื้อเเละติดตั้งระบบเสียงหอกระจายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง