ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่น(สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง