ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.กุดค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง