องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ
นายก อบต.กุดค้า
โทร : 089-7148688
นายสนิท สำพะโว
รองนายก อบต.กุดค้า (คนที่ 1)
โทร : 0890729592
นางมนิช อ้มพรหม รองนายก
รองนายก อบต.กุดค้า (คนที่ 2)
โทร : 0624627698
นายทวีป หน่วยเขียว
เลขานุการ นายก อบต.กุดค้า
โทร : 0930733676
-ว่าง-
ปลัด อบต.กุดค้า
โทร : -
group สมาชิกสภา
สิบเอกคำภา ดวงอร่าม
ประธานสภา อบต.กุดค้า
โทร : 0930790012
นายสุพร โคกยะสุพรม
รองประธานสภา อบต.กุดค้า
โทร : 0612502614
(นายรณกร ปัญจะรักษ์)
เลขานุการสมาชิกสภา อบต. กุดค้า
โทร : 0966793158
นายสุระชัย มูลวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0829016064
นายปัญญา มาตเหลือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0635072580
นายประจวบ ทวีพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0994720926
(นายธีระวัฒน์ โคตรศรีวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0951927483
นายคงเดช โนนคู่เขต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0646363573
นายบรรพต ประหา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 0985900569
group สำนักงานปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-180664 ต่อ 1
นางสาวอัจฉริยา คณาวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายโกศล จันทร์สมคอย)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-180664 ต่อ 1
นางปวรรณรัตน์ หอมหวล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-180664
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายจำลอง รักจันทร์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-180664 ต่อ 1
นายสุวรรณ โคกยะสุพรม
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
โทร : 042-180664 ต่อ 1
group หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัด อบต.กุดค้า
-ว่าง-
รองปลัด อบต.กุดค้า
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-180664 ต่อ 1
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-180664 ต่อ 3
(นางสาวดิญญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-180664 ต่อ 5
group กองคลัง
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-180664 ต่อ 2
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
โทร : 042-180664 ต่อ 2
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-180664 ต่อ 2
group กองช่าง
(นายณัฐวุธ มัฆนาโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-180664 ต่อ 3
นายพงษ์ระพี แก้วยางนอก
วิศวกรโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
โทร : 042-180664 ต่อ 3
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 042-180664 ต่อ 3
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-180664 ต่อ 5
นายจักรพงษ์ ภักดีราช
นักวิชาการศึกษา
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(นางสาวอารีย์ ยศเชียง )
ครู คศ.1
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(ว่าง)
ครู คศ.1
(นางพิสมัย จันทะดวง)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5
นางชรัณยภัทร์ ภูเด่นผา
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5
นางสาวเกวรินทร์ บูรพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวรัตนาภรณ์ บ่อบัวเงิน
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพัชร์ แสงจันเทศ )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-180664 ต่อ 4
folder โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหาร