องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group สำนักงานปลัด
(นายจันทร์ดี บุตรวาปี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-180664 ต่อ 1
นางสาวอัจฉริยา คณาวัลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายโกศล จันทร์สมคอย)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางสาวเทียนขวัญ สุดโต)
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(จ.อ. อัครวัฒน์ เหล่าฝ้าย)
นักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-180664 ต่อ 1
นางปวรรณรัตน์ หอมหวล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-180664
(นางมยุรี แสงยศ)
ลูกจ้างประจำ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางสาวปิยะพร คำประมวล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางสาวชัชฎาภรณ์ เต็มตาวงษ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายจารุพงษ์ ประเสริฐสังข์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายจำลอง รักจันทร์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-180664 ต่อ 1
นายสุวรรณ โคกยะสุพรม
พนักงานขับรถขยะ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายณัฐวุฒิ เหมือดอดทน)
คนงานทั่วไป
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นายธีรพงษ์ แก้วกาน)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-180664 ต่อ 1
(นางประกาย วินทะไชย)
แม่บ้าน
โทร : 042-180664 ต่อ 1