องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
collections สถานที่สำคัญ
สำนักงาน (ภายนอก)
สำนักงาน (ภายใน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าช่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดค้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนสูง
วัดโพธิ์ศรีทุ่ง
หนองปลาดุกค่า
ถนนเชื่อมจังหวัดอุดรธานี-สกลนคร
 
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ (Vision) “เกษตรนำเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตองค์รวม การศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ) เป็น พื้นที่ ที่มีศักยภาพและโอกาสการพัฒนาด้านการค้า อุตสาหกรรมกาผลิตและอุตสาหกรรมการบริการเนื่องจาก ตั้งอยู่ตอนบนของภาคและมีบริการพื้นฐานเละสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน มีถนนสายหลักคือสายมิตรภาพ มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สปป. ลาว และมีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว เป็นประตูการค้าลงทุน และ การท่องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ พันธกิจ (Mision) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและการค้า ส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตร การท่องเที่ยว และการค้า กับประเทสอนุภาคกลุ่มน้ าโขง พัฒนาระบบการเพาะปลูก อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชนให้สามารถแข่งขันได้ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยุทธศาสตร์ที่ 3. : การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน

place ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview428