องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file 30.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ. 2561.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file 27.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file 26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย_พ.ศ.2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file 25.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง_พ.ศ.2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file 23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ. 2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
insert_drive_file 24.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ. 2560.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file 2.พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file 29.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file 28.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file 20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ_พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file 19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ. 2548.PDF poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file 18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1239
insert_drive_file 17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file 16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file 15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2