องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
verified_user ภารกิจและอำนาจหน้าที่
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ 1.งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสารบรรณ งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานระเบียบข้อบังคับการประชุม งานการประชุม งานอำนวยการและประสานราชการ งานติดตามผลการปฏิบัติ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้ง งานข้อมูลการเลือกตั้ง 2.งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานชุมชนสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนและบริการ งานป้องกัน งานช่วยเหลือฟื้นฟู งานกู้ชีพ กู้ภัย 3.งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ งานงบประมาณ 4.งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 5.งานการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
กองคลัง
กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 1.งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานการบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย งานงบการเงินและงบทดลอง งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้ 3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
กองช่าง
กองช่าง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 1.งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานออกแบบ 3.งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร งานระบายน้ำ งานจัดตกแต่งสถานที่ 4.งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจและแผนที่ งานวางผังพัฒนาเมือง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1.งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานบริหารการศึกษา งานวางแผนและสถิติ งานการเงินและบัญชี 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 3.งานกิจการโรงเรียนและนันทนาการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดการศึกษา งานนันทนากร งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม 1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและคนชรา สำหรับการยื่นความประสงค์ขอสนับสนุนเบี้ยยังชีพต่างๆ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ 1. การขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ) กรณีขอเพิ่มใหม่ แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่) 2. ขอรับเบี้ยยังชีพ (ผู้พิการ) กรณีขอเพิ่มใหม่ แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ สำเนาสมุดพกคนพิการ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รูปถ่ายเต็มตัว กรณีแทนผู้ขาดคุณสมบัติ แบบหนังสือขอรับความช่วยเหลือให้ประชาชน แบบสอบประวัติเบื้องต้นผู้ได้รับความเดือดร้อน หนังสือศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรฯ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ สำเนาสมุดพกคนพิการ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนา ใบมรณบัตรผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีเสียชีวิต)/ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขาดคุณสมบัติ (กรณีย้ายที่อยู่) เกร็ดชวนรู้ "ผู้สูงอายุ" หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (เบี้ยยังชีพคนละ 30 บาท/เดือน) "คนพิการ" หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน) "ผู้ป่วยเอดส์" หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว (เบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท/ เดือน) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ - มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ อบต. -มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ในกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกัน ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่าหรือผู้มีปัญหาซ้ำซ้อน หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐ เป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน