messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ประจำปีงบประมาณ 2563


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า