messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย อด.ถ.91-004 สายบ้านทุ่งฝน - โคกกลาง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน กว้าง 5 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร อบต.กุดค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) บริเวณบ้านกุดค้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายวินัยไปดงไทรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๑๑ (สายข้างบ้านนายสนองจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ (สายสถานีวิทยุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖ (สายฮ่องควาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดค้า หมู่ที่ ๗ (สายหลังวัดป่าเลย์ไลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านกุดค้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.กุดค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการย้ายซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกุดค้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านกุดค้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.กุดค้า) ภายใต้กลุ่มอนุรักษ์พลังงานเเละพลังงานทดเเทนเศรษฐกิจฐานราก กทอ.65-07.0422 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างเหมาปรับเกรดถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า จำนวน ๙ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน อบต.กุดค้า บ้านทุ่งพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบต.กุดค้า ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ ๑๐ บ้านกุดค้า หมู่ที่ ๑๐ เเละ บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรังในพื้นที่เขต อบต.กุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัสสายทาง อด.ถ. 91-015 สายบ้านกุดค้า-บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ขนาดยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,090 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ขนาดกว้าง 62.40 เมตร ขนาดยาว 154.17 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 33,876.00 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ต่อเติมห้องน้ำอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย ชุดปฎิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างขุอร่องรางระบายน้ำ บ้านท่าช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed เครื่องออกกำลังกายกลางเเจ้ง บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสถานีวิทยุ) บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำเหลี่ยมห้วยวังปลาเเข็ง บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านพ่อทอง) บ้านท่าช่วง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างซ่อมเเซมถนนลูกรังบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างซ่อมเเซมถนนลูกรังบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 92
rss_feed จ้างซ่อมเเซมถนนลูกรังบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบ่อหอ หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ91-016 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยคูคุ้มตอนกลาง หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,875 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยผักหนามตอนบน หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 4 เมตร หรือมีปริมาตรขุดรวมไม่น้อยกว่า 11,875 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเเละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกห้วยกะเลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการซ่อมเเซมฝายห้วยหิน หมู่ที่ 7 บ้านกุดค้า ตำทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed จ้างก่อสร้างโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด-บ้านเชียง หมู่ที่ ๙ (บ้านโนนสะอาด) โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 122
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดค้า-โนนหอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. 91-006 บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดค้า-โนนหอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. 91-006 บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดค้า-โนนหอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.91-006 บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. สายโนนสะอาด-โพนสูง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอท่งฝน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed จ้างซ่อมเเซมถนนลูกรังบ้านโพนสูง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed จ้างซ่อมเเซมถนนลูกรังในพื้นที่บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
1 - 50 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า